Veritas liberabit vos (Johano 8:32)

Mi ne konas la veron pri la viruso COVID. Sed mi scias, ke ekzemple la Germana registraro en Marto/ Aprilo 2020 ŝanĝis tute siajn opiniojn. Kiu ĝis tiam estis ĝusta, tiu poste estis kvazaŭ »krima« … Kaj inverse!

Voĉoj, kiuj kritikas aŭ nur pridubas la nunan politikon en Germanujo, estas subpremitaj. Amasoj da cenzuristoj forviŝas kritikajn artikolojn, filmetojn kaj komentojn el Facebook, Twitter kaj YouTube. Ĵurnalistoj de ŝtataj kaj duon-ŝtataj gazetoj kaj sendostacioj mokas kaj ofendas kritikantojn. S-ino kanceliero D-ro MERKEL malpermesis publike disputi pri sia politiko.

Dume ordinarulo devas pagi altan punmonon, se li ne plenumas la sufiĉe ĝenajn ordonojn pro COVID, Germanaj gvidantoj, ne respektante la proprajn regulojn, restas sen sekvoj. La Germana ŝtato disvastigas la nombron da novaj infektadoj – plurfoje en ĉiu horo per radio- kaj televido-stacioj – ĉu por informi aŭ por timigi la civitanojn? Mateo 7:16!

Je la 8a de Majo 2020 kardinaloj, episkopoj kaj aliaj el Vatikano disvastigis alvokon, poste pli-malpli prisilentite fare de la gazetaro aŭ akre kritikite de kelkaj Germanaj katolikaj eminentuloj. Mi ofertas ĉi tie privatan tradukon en Esperanton; ligilojn al aliaj lingvoj vi trovos post la fino de la alvoko.


»Aŭ kun Jesuo Kristo, aŭ kontraŭ Jesuo Kristo!«

 

»Kaj vi scios la veron, kaj la vero vin liberigos« (Johano 8:32)

Alvoko por la eklezio kaj por la mondo

al katolikoj kaj ĉiuj homoj de bona volo

En tempo de plej grava krizo konsideras ni paŝtistoj de la katolika eklezio, pro nia tasko, kiel nian sanktan devon adresi apelon al niaj kunfratoj en la episkopa ofico, al la klerikularo, al la ordenanoj, al la sankta popolo de Dio kaj al ĉiuj geviroj de bona volo. Ĉi tiu alvoko estis ankaŭ subskribita fare de intelektuloj, medicinistoj, advokatoj, ĵurnalistoj kaj aliaj fakuloj, kiuj konsentas kun la enhavo. Ĝi povas esti subskribita fare de tiuj, kiuj deziras alproprigi ĝin al si.

Veritas vos LiberabitLa faktoj montris, ke kun la preteksto de COVID-19-epidemio en multaj kazoj ne-trans-cedeblaj rajtoj de la civitanoj estas difektitaj kaj iliaj ĉefaj privilegioj estas ne-proporcie kaj ne-pravigite limigitaj, inkluzive la rajtojn de la kultlibereco, la libera opiniesprimo kaj de la libereco senĝene moviĝi. La publika sanstato ne rajtas kaj ne povas esti alibio por difekti la rajtojn de milionoj da homoj trans la tuta mondo kaj tute ne por senligigi la ŝtatajn instancojn de iliaj devoj agi kun saĝo por la publika bonstato. Tio valoras aparte, des pli multaj duboj el diversaj flankoj pri la fakta danĝero pro kontaĝo, la danĝereco kaj la kontraŭstaro de la viruso estas aŭdeblaj: multaj kompetentaj voĉoj el la mondo de la scienco kaj de la medicino konstatas, ke la alarmismo de la gazetaro ktp pro COVID-19 laŭŝajne tute ne estas pravigebla.

Ni havas kaŭzon konsideri – bazite sur la oficialaj datoj pri la epidemio koncerne la nombron de mortoj – ke ekzistas fortoj, kiuj havas intereson establi panikon inter la monda enloĝantaro. Per tiu maniero ili intencas altrudi al la socio daŭrajn formojn de ne-akceptebla limigado de la libereco, kontroli la homojn kaj limigi ilian movadon. La apliko de ĉi tiuj ne-liberecaj rimedoj estas maltrankviliga antaŭludo de kreado de monda registaro, kiu estas sen ia kontrolo.

Ni opinias ankaŭ, ke en kelkaj situoj la agoj por la limigo, inkluzive fermigi vendejojn kaj uzinojn, gvidis en krizon, kiu faligis tutajn ekonomiajn branĉojn kaj kiu faciligis la enpenetron de fremdaj potencoj, kun gravaj sociaj kaj politikaj sekvoj.

Tiuj ĉi tipoj de la manipulado de la socio devas ĉesigota fare de tiuj, kiuj estas responsaj en la registaro, per tio, ke ili lanĉas agojn por protekti la civitanojn, ties reprezentantoj ili estas kaj por ties interesoj ili devas agi laŭ sia serioza devo. Ili devas helpi al la familio, la ĝermo de la socio, kaj eviti diskriminacii malkonvene malfortajn kaj maljunajn homojn kaj devigi ilin je dolora izolado for de siaj familianoj. La kriminaligo de personaj kaj sociaj interrilatoj devas esti kondamnita kiel ne-akceptebla parto de projekto, per tio oni stimulas la izoladon de individuoj por pli bone manipuli kaj kontroli ilin.

Ni postulas al la komunumo de la scienco zorgu, por ke la medicina terapio pri COVID-19 kun plej honesta atentemo por la publika bonstato estu stimulata kaj per tio plej atenteme evitata, ke dubindaj komercaj interesoj influas la decidojn fare de registaroj kaj internaciaj instancoj. Estas senprudenta kondamni medikamentojn, kiuj jam pruvis sin efikaj kaj ofte estas malmultekostaj, por privilegii anstataŭe kuracadojn aŭ serojn, kiuj ne egalbone efikas, sed garantias pli altan gajnon por la farmaciaj entreprenoj, pro tio la kostoj por la publika higiena servo altiĝas. Kiel paŝtistoj ni atentigas ankaŭ al tio, ke por katolikoj estas morale ne akceptebla akcepti seron faritan el mortigitaj fetoj.

Ni postulas krome al la regantoj zorgu, ke tipoj de kontrolado super homoj, ĉu per sistemoj de kontrolado de movado, ĉu per iuj aliaj iloj de lokalizado, estu plej serioze evititaj. La batalo kontraŭ COVID-19, sengrave kiom serioza ĝi estas, ne servu kiel preteksto subteni ne-trapenetreblajn intencojn de supernaciaj organizaĵoj kaj grupoj, kiuj per tiu projekto deziras tre forte plenumi politikajn kaj ekonomiajn interesojn. Antaŭ ĉio la civitanoj devas havi la eblon rifuzi tiajn limigojn de la personaj liberecoj, sen ke ili devas atendi iujn negativajn sankciojn, kiuj nek volas uzi serojn, nek volas uzi sistemojn de la kontrolado de la movado, nek volas uzi similajn instrumentojn.

Oni atentu ankaŭ la evidentan kontraŭdiron ĉe tiuj, kiuj unuflanke celas politikon de vasta reduktado de la loĝantaro kaj aliflanke samtempe prezentas sin kiel servantojn de la homaro, kvankam ili ne havas ian legitimilon, nek politikan, nek socialan. Fine la politika responso de tiuj, kiuj reprezentas la popolon, en neniu kazo povas esti komisiita al »fakuloj«, kiuj – kaj tio estas tre maltrankviliga – postulas por si mem formojn de kriminalajura imuneco.

Ni postulas kun emfazo al la komunikiloj sin devoligi al pli akurata disvastigo de informoj kaj ne puni diferencojn de opinioj per formoj de cenzuroj, kiel en sociaj komunikiloj, gazetaro kaj televido intertempe vaste aplikite. Ĝusta disvastigo de informoj signifas, ke ankaŭ aliaj, de la dominanta opinio deviantaj voĉoj ricevas spacon. Nur tiam oni ebligas al la civitanoj per konscia prudento juĝi la veron sen esti influitaj fare de malkonvenaj partia enmiksiĝo. Demokrata kaj honesta debato estas la plej bona kontraŭ-ilo kontraŭ la danĝero de subtilaj formoj de diktaturo, supozeble eĉ pli malbonaj formoj ol jenaj, kiujn nia socia en la pli juna estinteco vidis estiĝi kaj malaperi.

Ni rememorigu kiel paŝtistoj, kiuj responsas por la grego de Jesuo Kristo, ke la eklezio pretendas kun emfazo aŭtonomion en la gvidado, en la diservo kaj en la predikado de la evangelio. Ĉi tiu aŭtonomio kaj libereco estas baza rajto, kiun la Sinjoro Jesuo Kristo donis al ĝi, por ke ĝi povu intence realigi siajn tute proprajn taskojn. El ĉi tiu kaŭzo ni kiel paŝtistoj pretendas emfaze la rajton povi sendepende decidi pri la festo de Sankta Meso kaj la sakramento. Ni postulas same la agnoskon de nia senlimigita aŭtonomio pri ĉiuj aferoj, kiuj koncernas nian senperan kompetentecon de la eklezia aŭtoritato, kiel ekzemple la liturgiaj normoj kaj la juraj kondiĉoj pri Sankta Komunio, tiel ankaŭ la administro de la sakramentoj. La ŝtato havas nenian rajton enmiksiĝi – pro kiu ajn kaŭzo – en la suverenecon de la eklezio. Ekleziaj aŭtoritatoj neniam rifuzis kunlabori kun la ŝtato, sed tia kunlaboro ne rajtigis la civilajn instancojn, negrave en kia formo, ordoni malpermesojn aŭ limigojn de la publikaj diservoj kaj de la animzorgado. La rajtoj de Dio kaj de la kredantoj estas la plej altaj leĝoj de la eklezio, kiun ĝi nek povas, nek volas abolicii [nuligi – ajp]. Ni postulas, ke la limigoj pri la solenaĵo de la publika diservo estu nuligitaj.

Ni invitas ĉiujn homojn de bona volo ne retiri sin de sia devo al kunagado por la publika bono, ĉiu laŭ sia statuso kaj siaj kapabloj kaj kadre de frateca amo al la proksimuloj. La eklezio deziras tian kunlaboron, por kiu oni ne neglektu la estimon nek je la natura rajto, nek je la garantio por la libereco de la unusolaj. La civiljuraj devoj de la civitanoj implikas aliflanke la agnoskon de iliaj rajtoj fare de la ŝtato.

Ni ĉiuj estas alvokitaj prijuĝi la aktualajn faktojn en akordo kun la instruoj de la evangelio. Tio postulas decidon: Aŭ kun Jesuo Kristo, aŭ kontraŭ Jesu Kristo! Ni ne estu timigitaj kaj terurigitaj fare de tiuj, kiuj volas kredigi nin, ni estus nur minoritato: La bono estas pli vaste disvastigita kaj pli potenca, ol ke la mondo volas kredigi al ni. Ni batalas kontraŭ ne-videblan malamikon, kiu fendas la civitanojn unu kontraŭ la alia, la infanoj kontraŭ siaj gepatroj, nepoj kontraŭ siaj geavoj, kredantojn kontraŭ siaj animzorgantoj, lernantoj kontraŭ siaj instruistoj kaj la aĉetantoj kontraŭ la vendistoj. Ni ne akceptu, ke centjaroj de kristana civilizacio kun la preteksto de viruso estos pereigitaj por establi abomenindan teĥnokratan tiranecon, kie homoj, ties vizaĝojn kaj nomojn oni ne konas, povas decidi pri la sorto de la mondo pere ili ekzilas nin en virtualan realecon. Kiam tiu ĉi estas la plano, per kiu la potenculoj de la mondo volas submeti nin, tiam ili sciu, ke Jesu Kristo, reĝo kaj sinjoro de la historio estis promesinta, ke la potencoj de la mallumo ne venkos (vidu Mateon 16:18).

Konfidu ni la regantojn kaj ĉiujn tiujn, kiuj gvidas la sorton de la nacioj, al la ĉiopotenca Dio, por ke Li lumigu ilin en ĉi tiu malfacila momento de la krizo kaj gvidu ilin. Ili pripensu, ke la Sinjoro, kiel Li juĝos nin paŝtistoj pro Sia grego, kiun Li konfidis al ni, tiel ankaŭ juĝos la regantajn, ties devo estas protekti ilian popolon kaj bone gvidi.

Ni volas preĝi kun firma kredo al la Sinjoro, por ke Li protektu la eklezion kaj la mondon. La plej sankta Virgulino Maria, helpo de la kristanoj, piede dispremu ĝis rompiĝo la kapon de la malnova serpento kaj fiaskigu la planojn de la filoj de la mallumo.

8a Majo 2010


Ĉi iu teksto estas tute privata traduko – lingve iom faciligita – el jena fonto [ĉi tie], kie vi trovas ankaŭ versiojn en diversaj lingvoj. Alia fonto estas jena retejo nur germanlingva.

La unuaj subskribintoj estis i. a. Kardinalo Gerhard Ludwig MÜLLER, Germano, Kardinalo Joseph ZEN Ze-kiun, Ĉino, Kardinalo Robert SARAH, Gvineo, ĉefepiskopo Carlo Maria VIGANI, Italo kaj episkopo Joseph Edward STRICKLAND, Usono.

Mi legis tre malfavorajn rimarkojn ekzemple fare de Germanaj episkopoj. Sed oni ne forgesu, ke Germanaj episkopoj kaj pastroj avide estis subtenintaj la militon de la Germana imperiestro (unua Mondmilito) kaj aplaŭdis al la naciaj-socialistoj/ Germanaj faŝistoj! Nun ili »defendas« la hodiaŭajn regantojn. Kiel ĉiesuloj!

Unu komento

  1. Mi principe apogus nur tiam ĉi tiun postulon de kelkaj rondoj klerikalaj, se la ŝtato trudas tiel severajn kaj radilalajn limigojn al la religia vivo, kiu praktike paralizas ĝin.

    Ŝato

Respondi

Entajpu viajn informojn sube aŭ alklaku piktogramon por ensaluti:

WordPress.com Logo

Vi komentas per via konto de WordPress.com. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Google photo

Vi komentas per via konto de Google. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Twitter picture

Vi komentas per via konto de Twitter. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Facebook photo

Vi komentas per via konto de Facebook. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Connecting to %s